Obchodní podmínky

Půjčovní řád firmy ALLDELIVERY s.r.o.
Půjčovna Minibagru
se sídlem Tovární 157,Velký Týnec,783 72
IČO: 07425139

Uzavření smlouvy

Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník:

 • byl starší 18-ti let
 • předložil 2. platné doklady určující jeho totožnost (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný
  list, živnostenský list) a složil kauci určenou půjčovnou
 • technický stav půjčovaného stroje a jeho příslušenství je při předání překontrolován
  pronajímatelem i nájemcem, případné závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání se
  uvedou na výpůjční smlouvě.

Podmínky půjčení:

 • nájemce, není-li domluveno jinak, je povinen předmět nájmu pronajímateli vrátit na adresu jeho
  provozovny, která je uvedena na přední straně smlouvy o nájmu
 • předmět nájmu je půjčen na dobu určitou
 • nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem
  jinak
 • pronajímatel může kdykoli odstoupit od smlouvy, užívá-li nájemce přes písemnou výstrahu
  pronajatý stroj (věc) nebo trpí-li užívání stroje nebo věci takovým způsobem, že pronajímateli
  vzniká škoda, nebo že mu hrozí značná škoda.
 • zničením pronajatého stroje (věci) nájemní smlouva zaniká
 • došlo-li k poškození nebo nadměrnému opotřebení pronajatého stroje (věci) v důsledku jejího
  zneužití, odpovídá nájemce i za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajaté věci
  přístup
 • nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci stroj (věc), aby ji dočasně (ve
  sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky
 • pronajímatel je povinen přenechat pronajatý stroj (věc) nájemci ve stavu způsobilém
  smluvenému užívání, nebo nebyl-li způsob užívání smluven, užívání obvyklému, a v tomto stavu ji
  svým nákladem udržovat.

Při převzetí předmětu nájmu nájemce potvrzuje, že:

 • se seznámil před prvním použitím půjčeného předmětu s provozními podmínkami a návodem k
  užití předmětu nájmu
 • je oprávněn užívat věc způsobem stanoveným ve smlouvě; nebylo-li dohodnuto jinak, přiměřeně
  povaze a určení věci, byl proškolen a seznámen s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke
  konkrétnímu půjčenému stroji nebo věci a bude používat ochranné pomůcky
 • složil peněžní jistinu/kauci dle platného ceníku pronajímatele. Po vrácení předmětu nájmu
  pronajímateli a po provedení vyúčtování bude složená jistina/kauce vrácena nájemci zpět
 • v případě, že zákazník potřebuje půjčený stroj (věc) nářadí déle, je povinen tuto skutečnost
  neprodleně ohlásit pronajímateli s uvedením důvodu, nejpozději v poslední den nájmu
  (telefonicky, osobní návštěvou, e-mailem)
 • bude používat půjčený předmět pouze na území ČR
 • nájemce je povinen zapsat místo-adresu na půjčovní list kde se půjčený stroj bude nacházet,
  změnu místa-adresy musí neprodleně oznámit telefonicky pronajímateli
 • vrátí půjčený předmět v dohodnuté lhůtě, nepoškozený (to se nevztahuje na běžné opotřebení) a
  řádně vyčištěný. Pokud nebude půjčené nářadí a jeho příslušenství řádně vyčištěné, nájemce
  souhlasí se zaplacením pokuty 300Kč za každý půjčený předmět
 • v případě, že dojde k poruše vypůjčeného stroje v rozsahu, který brání jeho řádnému používání,
  je třeba tuto skutečnost okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a
  půjčovné bude účtováno v plné půjčovní době
 • nájemce je plně zodpovědný za vzniklý úraz při užívání stroje (věci) a za škody vzniklé
  neodbornou manipulací nebo způsobené porušení zákazu o nepřípustnosti manipulace se
  zařízením neoprávněnými osobami
 • nájemce hradí jakékoliv vzniklé ztráty všeho druhu včetně ušlého zisku, pokut, mank, ztrát
  vzniklých z důvodu prodlení, nedodržením sjednaného výkonu, ztrátou trhu nebo kontraktu
 • nájemce nesmí žádným způsobem do vypůjčeného stroje (věci, nářadí) zasahovat, případně jej
  opravovat. V případě, že toto nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé tímto zásahem
 • nájemce není oprávněn přenechat nebo půjčovat předmět pronájmu třetí osobě
 • nájemce je povinen chránit pronajaté zařízení před poškozením, ztrátou nebo zničením
 • nájemce je plně odpovědný za ztrátu, škodu nebo zničení zařízení po dobu, po kterou je nájemce
  v souladu s nájemní smlouvou oprávněn se zařízením sám nebo prostřednictvím třetí osoby
  nakládat
 • nájemce přijímá plnou odpovědnost za škody, ztráty nebo zničení jakéhokoliv majetku svého
  nebo třetí strany, které by vznikly provozem zařízení, stejně jako úraz resp. smrt kohokoliv,
  pokud nastala v souvislosti s používaným zařízením nebo jeho provozem
 • v případě poškození (nevztahuje se na běžné opotřebení) či ztráty vypůjčeného stroje (věci,
  nářadí) je zákazník povinen uhradit pronajímateli zůstatkovou hodnotu půjčeného předmětu. Do
  doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení-ztrátu ohlásí nájemce
  neprodleně místně příslušnému oddělení policie ČR a pronajímateli.

Nájemce – fyzická osoba výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel zpracovával jeho rodné číslo, číslo
občanského průkazu a pořizoval kopie jeho průkazů totožnosti za účelem jednání o smluvním vztahu a
plnění smlouvy.

S těmito údaji samozřejmě budeme vždy zacházet s maximální péčí a nebudeme je nikdy poskytovat
třetím subjektům bez Vašeho souhlasu.

Nájemce s půjčovním řádem souhlasí: jméno, příjmení, podpis ……………………………………………………….